09:00 – 09:05 გიორგი სულამანიძე - მისალმება 09:05 – 09:55 ალექსეი ბოროვიკოვი - «მიწიერი ცხოვრება სანახევროდ განვვლე და მე აღმოვჩნდი…» 09:55 - 10:05 კითხვები და დისკუსია 10:05 – 10:30   მარლენ სულამანიძე -  მამოპლასტიკის გართულებები. რა შესაძლებლობები გააჩნია ძაფებს? 10:30 - 11:00   გუგა კუზანოვი -  აუგმენტაციური მამოპლასტიკის გართულებები და მათი მკურნალობის გზები. 11:00 – 11:30  კითხვები და დისკუსია 11:30 - 12:00  შესვენება 12:00 – 12:30   გუგა კუზანოვი -  სუბპექტორალური აუგმენტაციის მეთოდი. ჩვენი გამოცდილება 12:30 - 13:00 ალექსეი ბოროვიკოვი - Double bubble, ანიმაციები და სხვა, Dual Plane-ის უპირატესობები 13:00  - 13:30 ალექსეი ბოროვიკოვი - ტრანსაქსილარული მიდგომა 13:30 - 14:00  ალექსეი ბოროვიკოვი - ALCL-ის საფრთხე.  სებინი „უდანაშაულოა“ 14:00 - 15:00  სადილი 15:00 - 15:30  ალექსეი ბოროვიკოვი - სუბმამარული ღარის ანატომია 15:30 - 16:00  ალექსეი ბოროვიკოვი - აუგმენტაცია-პეკსია. სხვადასხვა ვერსიები 16:00 - 17:00  ალექსეი ბოროვიკოვი - სისტემები და ალგორითმები 17:00 – 18:00  Five o’clock სპიკერებთან ერთად. მონაწილეების მიერ წარდგენილი რთული შემთხვევების ანალიზი
Moderators Albina Kajaia, Marlen Sulamanidze, Irina Khrustalova, Vladlena Averina, George Sulamanidze   10:00 - 10:15 - Marlen SulamanidzeAptos Methods. Scientific research. 10:20 - 10:35Katerina Gutop - Combined use of radio wave therapy, thread lifting and volumetric modeling for optimal results. 10:40 - 11:55Massimo LuniThe measure of a real suspension of the tissue and its volume immediately after a thread lift session. 11:00 - 11:15Nino KobaladzeRejuvenation and harmonization. Golden beauty formula in details. 11:20 - 11:35 Maria Sergeeva - Complex approach for correction of age-related changes: from lipo and lymphodomodulation to ligamental lifting. Structural step-by-step reconstruction of facial soft tissues. 11:40 - 11:55George SulamanidzeAnatomy of Aptos. Depth of threads insertion, fixation points. 12:00 - 12:15Yanai DorPitfalls and pearls during and following Aptos treatment, management of results and patients. 12:20 - 12:35Albina KajaiaHow to chieve good rejuvenation results without any surgery? Complex approach for aging patients. 12:40 - 12:55Igor Rudenko - Alignment of the lower jaw contour by the "triad" method - lipolytics, threads, fillers. 13:00 - 14:00Coffee break 14:00 - 14:15 - Vladlena AverinaUse of fillers, PDO threads and PRP therapy in the express procedure for correcting the middle and lower thirds. 14:20 - 14:35Ali SahanA novel approach in face engineering combined Aptos methods with fillers, focus USG and BoNTA. 14:40 - 14:55Elena SokolovaStages of interaction between cosmetologists and plastic surgeons on the example of complex rejuvenation of the paraorbital area with the use of Botox, thread lifting and surgical correction. 15:00 - 15:15Antonio TestaMinimally invasive facial rejuvenation: combined approaches with thread lifting. 15:20 - 15:35Konstantin SulamanidzeOld school against the new. Is it more difficult to conduct surgical interventions on patients with previously inserted threads? 15:40 - 15:55Monika KavkovaProcedures I use for 3D Facial and Neck Restoration with thread-lifting, combination of methods and techniques with Aptos threads. 16:00 - 16:15Maldaa AldaoudiSuccess of Aptos in Dermatology; focus on double chin. 16:20 - 16:35Maria TenCorrection of the long upper lip using Aptos Nano Spring 7.0 thread. 16:40 - 17:00Murat Tsintsadze - Rehabilitation period after thread insertion. 17:05 - 17:20Natalia BochkovaCorrection of aging neck with the help of combined application of thread lifting and radiofrequency fractional thermolysis. 17:25 - 17:40Irakli BeradzeMedica LLC. Report on Asclepion MCL 31 - The sixth generation of erbium lasers.
We are delighted to announce you that Aptos has been participated at FACE 2017 – the 15th year of the UK’s premier aesthetic conference and exhibition held at The QEII Centre, London. FACE 2017 sees the regular INJECTABLES, BODY, SKIN, HAIR and THREADS Agendas take place across three days in their own dedicated rooms and lecture theatres. Changes to the programme for FACE 2017 include an interactive Anti-Ageing & Preventative Medicine Agenda taking place on the 1st Floor amongst a new section of the Exhibition Hall. Discussions will include the application of advanced scientific and medical technologies for the early detection, prevention and treatment of age-related dysfunction, disorders and diseases. On June 16th General Director and one of the inventor of Aptos threads and method Dr. George Sulamanidze made a presentation about How to avoid side effects and complications during thread lifting.  Paralytically, Dr. Albina Kajaia presented topic about How to achieve good rejuvenation results without any surgery? On the same day dr. George had a video session about Aptos thread lifting anatomy. On June 17th Dr. George, Dr. Albina and Dr. Monika Kavkova – Aptos speaker and coach from Czech Republic made a workshop about Aptos thread lifting methods with 21 years of Experience.

July 10th

 

Irina Poleva (Italy) – 50 shades of Linea Konstantin Sulamanidze (Georgia) – Minimal invasive rhinoplasty by Aptos Threads Nino Kobaladze (Russia) – Aptos visage Z – Lifting Monika Kavkova (Czech Republic) – How I do it: “Lower part of the face and neck with Aptos” Olga Gaziulina (Germany) – Combination of Excellence Visage and Needle 2G in a correction of lower third of the face Natalia Markova (Czech Republic) – Thread technologies in the practice of intimate rejuvenation Olga Zhukova (Russia) – Threaded correction of the anterior abdominal wall
The Conference was organized for polish aesthetic practitioners  by Aesthetic Concept - the exclusive distributor of Aptos threads in Poland. It took place on 20-21st of May, 2017 in Profemed at the Clinic of Aesthetic Medicine, that is a part of a big chain of clinics and hospitals - LUXMED. Dr. Bożena Jendrysik, an Aptos trainer from 2014, was presenting a wide range of Aptos Methods and sharing her practical experience. There were around 50 doctors attending the conference who had a chance to follow the practical part of the conference by livestream and ask questions during the procedures. There were many interesting cases discussed with  different ageing problems, that were solved by various methods of Aptos thread lifting. The full range of Aptos products were demonstrated during the procedures. Aptos Visage Excellence method  for full face was very interesting to the audience, moreover the use of Nano Vitis 7 cm on lower eyelid in order to improve the quality of skin was also very engaging . The doctors attending the conference were impressed with non invasive correction of the angle of ears by Aptos Needle 4/0. It was a great opportunity for attendees to see how to choose the proper Aptos methods for different cases.      
The Aim of the Course – to introduce the modern approach of face and neck soft tissues thread lifting, to pass the unique personal life length in Aptos methods applying area to specialists. Herewith the special attention will be paid to their combination: Aptos new products magnificently supplement previous developments of the company opening up possibilities for the specialists! Doctor will also mention the simple but extremely important aspects on Aptos threads application. The doctors will be provided with the certificates allowing practice of Aptos methods after the course. Theory of aseptics and antiseptics. Overview of Aptos, Light Lift, Excellence, Nano product series. Application areas and selection criteria. Combination of the methods. Contraindications, recommendations, complications, rehabilitation. Physiology of face aging. Anatomical aspects of correction. Historical studies. Broadened potential for doctor-dermatocosmetologists. Principles of law, licensing documentation, qualified consultation and preparation of patients for the procedure. Patients selection criteria and methods. Demonstrative procedures and combined methods of thread introduction. Specialists’ hands state.  

Case Study

  Patient T ... 10 years ago, performed augmentation mammoplasty (the name of implant manufacturing company is unknown) through para-areolar access in another medical institution. Complains on worsening of the form of the mammary glands, their ptosis, asymmetry, large circle of areoles. In addition, complains on the presence of a scar on the anterior wall of the abdomen after appendectomy performed in childhood. Objectively: there are mammary glands of the third size. The right one is slightly larger, the ptosis is pronounced - 3 degree, the areoles are large, about 7 cm in diameter, para-areolar scar is pronounced, palpation of the gland is soft, implant is not felt, scar in front of the abdominal wall is about 8 cm wide, atrophic. It is proposed to perform:
  1. Aptos Mastopexy – thread lifting of the breast with suturing to the collarbone.
  2. Lipofilling of the left breast.
  3. Narrowing of areolas and creation of its final form by Aptos method (threads) AN2G.
  4. Correction of the scar of the anterior wall of the abdomen and suturing the resulting wound - Aptos Sutures
    Пациентка Т... 10 лет тому назад, в другом лечебном учереждении ей выполнили аугментационную маммопластику (название компании производящей импланты неизвестно) через параареолярный доступ. Жалуется на ухудшение формы молочных желез, их опущение, ассиметрию, большую окружность ареол. Кроме того, жалоба на наличие рубца на передней стенке живота после аппендэктомии, выполненой в детстве. Объективно: отмечается молочные железы 3 размера. Правая немного больше, птоз выраженный – 3 степени, ареолы большые, примерно 7 см. в диаметре, выраженный параареолярный рубец, при пальпации железы мягкие, имплант не ощущается, рубец перед стенкой живота примерно 8 см., широкий, атрофичный. Предполагается выполнить:
  1. Мастопексия Aptos – нитевая подтяжка груди с подшиванием к ключице.
  2. Липофилинг левой молочной железы.
  3. Сужение ареол и создание ее конечной формы методом Аптос (нитями) AN2G.
  4. Коррекция рубца передней стенки живота и ушивание полученной раны – Aptos Sutures.
The 14th International Conference of the Saudi Society of Dermatology & Dermatologic Surgery is a unique scientific conference that taook place during the period May 11-13, 2017 in Riyadh, Saudi Arabia. World renowned figures and leaders in Dermatology and Dermatologic subspecialties have met each other and shared their experience. All aspects of Dermatology and Dermatologic Surgery including new advancement and development, basics, clinical applications, controversies, and others were discussed and explained. In addition to multiple comprehensive live courses, workshops and satellite symposiums. We took part in 14th International Conference of Saudi Society of Dermatology & Derma Surgery, which was held on May 11-13, 2017 in Riyadh, Saudi Arabia. The conference was an outstanding event in the aesthetic medicine sphere and there were more than 1000 dermatologists participating.

On May 6-8th, international conference for dermatology and cosmetology Sharm Derma was held  in Cairo, Egypt.

This conference covered all the recent aspects in aesthetic medicine field with both patient safety and marketing techniques. New aspects in aesthetic surgery will stress the importance of the field of genital plastic surgery. One could meet the experts from all over the world on Sharm Derma including Egyptian renowned names in breast, abdominoplasty, liposuction, facial aesthetics and injections. 10 of our eminent ISAPS international speakers were attending to ensure a successful course on the shores of the great Nile in the heart of Cairo. All professional speakers from  all over the world were sharing their experience and skills to their colleagues in order to enhance the standards of procedures and hence patient satisfaction. Aptos Trainer Dr. Amr El-Naggary has been presenting Aptos Session with the speech - Thread lifting methods: Why Aptos?